Offisersbladet

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Opplag: 10 284; Frekvens: 6 utgaver pr år

Organisasjonens medlemmer i inn- og utland (offiserer, kadetter, befalselever) Fagmilitære ledere
Stortingsrepresentanter/politikere
Organisasjoner/institusjoner
Massemedier
Reklamebyråer

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 622 9 622
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 662 662
Distribuert i alt 10 284 10 284
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 31.01
2 20.03 03.04
3 05.06 19.06
4 14.08 28.08
5 02.10 16.10
6 27.11 11.12Ved behov gis det ut en ekstrautgave/temautgave. Denne utgivelsen er eventuelt kun beregnet brukt i forbindelse med inntak av elever og nytt befal, samt til rekrutterende virksomhet.
Materiellfrist gjelder reproklar film. Leveringsfrister for andre typer annonseunderlag oppgis ved henvendelse til bladets annonseansvarlige.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 25 000 395x260
1/1 side 15 000 186x253
1/2 side 9 500 90x253 186x124
1/3 side 8 500
1/4 side 7 500 120x124
1/8 side 5 000 90x62
Spesialplassering
2. omslag 17 000
3. omslag 17 000
Bakside 20 000


Utfallende format kr 700,-.
Andre formater/priser etter avtale.
Mva kommer i tillegg til oppgitte priser.

Stoppordre sendes annonsesjef innen 1 uke før bestillingsfrist. Utført annonsearbeid som layout, sats, repro etc., belastes uavhengig av annullasjonstidspunkt.
Provisjon: 6,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: 10% rabatt ved 3 annonser bestilt under ett. 20% rabatt ved 4 eller flere annonser bestilt under ett.
Bilag etter nærmere avtale.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x253
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g MultiArt Silk
Papirkvalitet omslag: 150 g MultiArt UV Lakkert

Design og repro: Punkt&prikke
For annonser i sort/hvitt tas også heloriginal/copyprof.
Annonsemateriell kan også leveres digitalt.
Årsabonnement: Norge: kr 300,- Utlandet: kr 450,-

Offisersbladet

Boks 501 Sentrum

0105 OSLO

Tlf: 23 10 02 40

Annonseansvarlig

Karin Smedsrud

Mobil: 982 05 416

Epost: karin@2punkt.no

Utgiver

Befalets Fellesorganisasjon

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija