Offisersbladet

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Opplag: 11 637; Frekvens: 6 utgaver pr år

Organisasjonens medlemmer i inn- og utland (offiserer, kadetter, befalselever) Fagmilitære ledere
Stortingsrepresentanter/politikere
Organisasjoner/institusjoner
Massemedier
Reklamebyråer

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 629 1 346 10 975
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 662 662
Distribuert i alt 10 291 1 346 11 637
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 03.02 17.02
2 24.03 07.04
3 16.06 30.06
4 18.08 01.09
5 06.10 20.10
6 24.11 08.12Ved behov gis det ut en ekstrautgave/temautgave. Denne utgivelsen er eventuelt kun beregnet brukt i forbindelse med inntak av elever og nytt befal, samt til rekrutterende virksomhet.
Materiellfrist gjelder reproklar film. Leveringsfrister for andre typer annonseunderlag oppgis ved henvendelse til bladets annonseansvarlige.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 23 000 395x260
1/1 side 15 000 186x253
1/2 side 9 000 90x253 186x124
2 spalter gulesider 7 500
Spesialplassering
2. omslag 17 500
3. omslag 17 500
Bakside 21 000


Mva kommer i tillegg til oppgitte priser.

Stoppordre sendes annonsesjef innen 1 uke før bestillingsfrist. Utført annonsearbeid som layout, sats, repro etc., belastes uavhengig av annullasjonstidspunkt.
Provisjon: 6,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: 10% rabatt ved 3 annonser bestilt under ett. 15% rabatt ved 4 eller flere annonser bestilt under ett.
Bilag etter nærmere avtale.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x253
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g MultiArt Silk
Papirkvalitet omslag: 150 g MultiArt UV Lakkert

Design og repro: Pitbox A
Årsabonnement: Norge: kr 400,- Utlandet: kr 500,-

Offisersbladet

Boks 501 Sentrum

0105 OSLO

Tlf: 23 10 02 40

Annonseansvarlig

Mikael Kvitle

Mobil: 48091607

Epost: mikael.kvitle@bfo.no

Utgiver

Befalets Fellesorganisasjon

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija