Skip to content

0506

Brennaktuelt.no er en nettavis som gis ut av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO). Medlemmer i BFO er leverandører av produkter og tjenester innenfor brannfaget. Organisasjonen har som formål å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Brennaktuelt.no skal på et fritt og uavhengig grunnlag sette søkelys på det som skjer i brannbransjen og innenfor brannfaget.

0485

Aldrimer.no er en nettavis som retter et kritisk søkelys mot hvordan det står til med Norges forsvarsevne og sikkerhet. Vi skriver både om sivil og militær beredskap. Aldrimer.no belyser dessuten sikkerhetspolitiske forhold og hva som rører seg i Norges nærområder, spesielt i nordområdene. Ved hjelp av grundig journalistikk som ofte setter dagsorden, både i Norge og internasjonalt, ønsker vi å skape større engasjement og en mer faktapreget debatt om beredskapsspørsmål og forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold.

0403

Sikkerhet og beredskap er et digitalt fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som organiserer og fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.
Fagbladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NSOs arbeid for å styrke, informere om og fremme gode eksempler på industrivern, samvirke og samarbeid mellom industrivernpliktige virksomheter og andre samvirkeaktører. Sikkerhet og beredskap skal gjennom aktuelle saker, reportasjer og eksempler bidra til engasjement og opplysning rundt industrivern- og samvirke-spørsmål og stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater. Fagbladet Sikkerhet og beredskap skal bidra til å nå Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps overordnede mål om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet.


Sikkerhet og beredskap skal gi en allsidig og uavhengig dekning av industriverns og NSOs interessefelt, og skal være et bindeledd mellom NSO, industrivern og andre samvirkeaktører. Fagbladet Sikkerhet og beredskap har NSOs idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.

0392

Forsvarets forum dekker forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvaretsforum.no oppdateres med nyheter hver dag, syv dager i uken. Magasinet F kommer ut hver tredje måned med et gjennomsnittlig sidetall på 116. Magasinet sendes ut til hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, biblioteker, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer. Magasinet sendes også elektronisk.
Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 49 266; Frekvens: 4 utgaver pr år

0340

Brann & Redning er et fagtidsskrift primært rettet mot brann- og redningspersonell. Bladet har som mål å formidle kunnskap, erfaringer og informasjon om spesielle branner og ulykker, om nytt utstyr og materiell, om rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten samt skape debatt. Brann & Redning skal også bidra til å holde myndighetene og beslutningstagere informert om brann- og redningstjenestens virke. Bladet produseres av brannmenn.

Opplag: 6 232; Frekvens: 6 utgaver pr år

0281

Politiforum utgis av Politiets Fellesforbund, og er Norges største uavhengige politimagasin. Bladet er redaksjonelt uavhengig, og når 95 prosent av politiutdannet personell, deriblant mange av politiets innkjøpere og ledere. Bladet skal være et ledende forum for norsk kriminalpolitisk debatt.
Antall lesere: 48 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 19 311; Frekvens: 11 utgaver pr år

0155

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Opplag: 11 637; Frekvens: 6 utgaver pr år

0087

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen setter under debatt strategi og sjømilitær taktikk, såvel som utstyr og anskaffelser, personalpolitikk og annet med tilknytning til forsvarsspørsmål generelt og Sjøforsvaret spesielt.


Norsk Tidsskrift for Sjøvesen ble etablert i 1882, og er Norges eldste maritime publikasjon.

Opplag: 2 000; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tilbake til toppen